Smilax perfoliata

Smilax perfoliata 
Family- Smilacaceae

Larval host plant of Loxura atymnus


A female laying eggs. Kaptai National Park, Rangamati. 24-05-2014


A female laying eggs. Kaptai National Park, Rangamati. 24-05-2014


Young leaves with egg. Kaptai National Park, Rangamati. 24-05-2014