Farhana Arshi

Butterflies of Farhana Arshi


Cepora nerissa. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 05-05-2014


A Euploea core laying egg. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 02-05-2014


Euchrysops cnejus mating pair. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 27-04-2014


Castalius rosimon mating pair. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 05-05-2014


Castalius rosimon. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 22-05-2014


Belenois aurota. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 04-05-2014


Ixias pyrene. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 03-05-2014


Tarucus balkanicus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 29-11-2014


Cepora nerissa. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 20-04-2014


Acraea violae. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 03-05-2014


Belenois aurota. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 04-05-2014


Udaspes folus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 06-05-2014


Delias eucharis. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 16-11-2014


Eurema hecabe. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 22-04-2014


Tarucus balkanicus and Eurema hecabe. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 24-11-2014


Danaus chrysippus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 30-12-2013


Taractocera maevius. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 05-07-2014


Eurema hecabe. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 24-07-2014


Tirumala limniace. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 19-04-2014


Junonia almana. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 03-12-2013


Telicota colon. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 19-07-2014


Spindasis vulcanus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 24-07-2014


Tajuria cippus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 22-01-2014


Spindasis vulcanus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 16-05-2014


Tarucus balkanicus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 17-05-2014


Tarucus balkanicus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 17-05-2014


Rathinda amor. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 15-11-2014


Papilio polytes. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 08-08-2014


Junonia almana. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 08-08-2014


Junonia almana. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 08-08-2014


Spialia galba. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 16-05-2014


Leptotes plinius. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 04-06-2014


Euchrysops cnejus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 31-05-2014


Lampides boeticus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 23-02-2014


Rapala manea. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 12-01-2015


Papilio demoleus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 04-05-2014


Rapala manea. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 12-01-2015


Eurema hecabe. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 02-05-2014


A Euploea core laying egg. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 02-05-2014


Cepora nerissa. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 05-05-2014


Junonia atlites. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 08-12-2013


Delias eucharis. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 08-12-2013


Danaus genutia. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 22-01-2014


Junonia atlites. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 20-02-2014


Tajuria cippus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 22-01-2014


Acraea violae. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 03-05-2014


Pseudozizeeria maha. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 16-05-2014


Junonia atlites. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 20-04-2014


Pseudozizeeria maha. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 05-05-2014


Parnara bada. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 16-05-2014


Euchrysops cnejus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 31-05-2014


Udaspes folus. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 06-05-2014


Hypolimnas bolina. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 24-07-2014


Delias eucharis. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 07-01-2015


Ypthima huebneri. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 27-11-2014


Eurema hecabe. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 28-11-2014


Rapala manea. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 07-01-2015


Junonia almana. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 03-12-2013


Athyma perius. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 17-05-2015


Belenois aurota. Rajshahi University Campus, Rajshahi. 04-05-2014